Zavod je samostojna pravna oseba, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo Zakona o zavodih ( Uradni list RS št. 12/91, 8/96) , Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) statut in drugi predpisi.

 

Zavod je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda za šport mestne občine koper (uradne objave, št.33/03) kot:

 • zavod za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa in mladine z namenom izvajanja nacionalnega in občinskega programa na območju Mestne občine Koper;
 • zavod za upravljanje z objekti, ki so na podlagi sklepa o določitvi javnih športnih in objektov za mladino občinskega pomena v Mestni občini Koper določeni kot javni športni objekti občinskega pomena v lasti ustanovitelja.

Zavod lahko s soglasjem ustanovitelja – soglasje poda župan – opravlja še sledeče:

 • strokovne in druge naloge za neprofitne športne organizacije, ki imajo sedež na območju Mestne občine Koper;
 • upravlja proti plačilu z drugim premičnim in nepremičnim premoženjem, ki ni last ustanovitelja, je pa povezano s športom na podlagi konkretnega dogovora;
 • upravlja proti plačilu z drugimi športnimi objekti na območju Mestne občine Koper, katerih lastniki nimajo urejenega celotnega upravljanja ter rednega vzdrževanja;
 • lastno promocijsko dejavnost;
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost zavoda.

 

Zavod je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Kopru s sklepom št. Srg 2003/01362 z dne 19.12.2003

Naziv zavoda
Javni zavod za šport Mestne občine Koper
Ente Pubblico per lo Sport e la gioventu del Comune città di Capodistria

Skrajšan naziv zavoda
Zavod za šport Koper
Ente per lo Sport Capodistria

Sedež zavoda
Cesta Zore Perello – Godina 3, Koper
Strada Zore Perello – Godina 3, Capodistria

 

Zavod ima v upravljanju:

 • Športni park Bonifika,
 • Športno dvorano Arena Bonifika,
 • Športni park Dekani z lokostrelskim streliščem,
 • Center vodnih športov v Žusterni
 • Olimpijski bazen Žusterna z letnim kopališčem
 • Balinarska dvorana Žusterna
 • Olimpijski bazen Koper
 • Center športov na mivki.

Premoženje zavoda je last ustanoviteljice. Zavod ima pravice upravljanja s premoženjem, ki ga je pridobil za začetek dela od ustanoviteljice in pravico razpolaganja s sredstvi za delo zavoda. Zavod je dolžan poslovati po načelu dobrega gospodarja in je za upravljanje s premoženjem na podlagi zakona odgovoren ustanovitelju.

Zavod kot pravna oseba nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja do višine sredstev, s katerimi razpolaga. Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice v imenu katere poda soglasje občinski svet.

 

Organi zavoda

Svet zavoda ima 5 članov:

 • 3 predstavnike ustanovitelja, ki so bili imenovani s strani Občinskega sveta MO Koper
 • 1 predstavnika delavcev zavoda
 • 1 predstavnika izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Koper

Mandat članov traja 4 leta in so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni oz. imenovani. Pristojnosti sveta zavoda so določene v statutu zavoda.

 

Direktor zavoda

Zastopa in predstavlja zavod v okviru pooblastil, ki jih ima po zakonu, Odloku o ustanovitvi javnega zavoda za šport Mestne občine Koper in določilih Statuta zavoda.