Preglej vse razpise

JAVNI RAZPIS za oddajo nepremičnine – del parc. št. 1423/4 k.o. Koper (ID znak parcela 2605 1423/4) za namen postavitve objekta v Športnem parku Bonifika za opravljanje gostinske dejavnosti, v najem z javnim zbiranjem ponudb

Rok prijave: 20. 05. 2021
Datum objave:

PREDMET NAJEMA

Del parc. št. 1423/4 k.o. Koper (ID znak parcela 2605 1185) v Športnem parku Bonifika v izmeri 54 m2, za namen postavitve premičnega objekta za opravljanje gostinske dejavnosti za obdobje 5 (petih) let, za izhodiščno mesečno najemnino 200,00 EUR (dvesto evrov 00/100).

Izklicna višina najemnine, ki je predmet Javnega razpisa je bila določena s strani pooblaščenega cenilca gradbene stroke na podlagi  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20).

ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe v zaprti ovojnici z oznako:

»NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM,  del parc. št. 1423/4 k.o. Koper, v Športnem parku Bonifika, z oznako 0194-478/2021«

in sicer na naslov: Javni zavod za šport, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje do 20.05.2021 do 24.00 ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, vsak dan od 08.00 ure do 12.00 ure.

Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb prispelih po poteku roka za oddajo ponudb bo javno, dne 21.05.2020, s pričetkom ob 09.00 uri, na naslovu: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, v sejni sobi v I. nadstropju športne dvorane Arena Bonifika.

Javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.sportvkopru.si/ in https://www.koper.si/.

Zainteresirani potencialni ponudniki lahko prevzamejo dokumentacijo v okviru predmetnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, spletni strani Mestne občine Koper ali v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure, vse do izteka roka za oddajo ponudb.

Pridobitev razpisne dokumentacije je brezplačna.