Preglej vse razpise

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine

Rok prijave: 05. 01. 2021
Datum objave:

Številka: 0506-478/2020-2
Datum : 15.12.2020

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, ki ga v skladu z 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20), zastopa direktor Duško Madžarović, na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018; v nadaljevanju USPDSLS) objavlja;

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
O BREZPLAČNI UPORABI NEPREMIČNINE

Nepremičnina, ki je predmet pogodbe predstavlja:

  •  Prostor v športni dvorani – Balinarski dvorani na Markovcu, Beblerjeva ulica 13, v izmeri 17,95 m2 s sanitarijami v izmeri 3,60 m2 in prostorom za shranjevanjem v izmeri 7,50 m2, ID znak »parcela 2606 222/16«, št. stavbe 7367, parcela št. 222/16, k.o. Semedela.

Na podlagi 68. člena ZSPDSLS-1 se prostor odda v brezplačno uporabo, v stanju v kakršnem je. Prostor se odda nevladni organizaciji za izvajanje neprofitne dejavnosti in sicer izvajanje programa širšega javnega pomena s področja socialnega varstva.

Prednost pri izbiri bo imel trenutni uporabnik poslovnega prostora Zavod za izobraževanje in preventivo NewPrevent, ki izvaja program »Mladinsko ulično delo – zgodnja intervencija na področju varovanja zdravja otrok in mladostnikov«.

Uporabnik prevzame obveznost rednega vzdrževanja, kritja obratovalnih stroškov, stroškov manjših vzdrževalnih del in drugih stroškov uporabe, ki jih določi lastnik.

Za navedeni poslovni prostor, bo sklenjena neposredna Pogodba o brezplačni uporabi poslovnega prostora, za določen čas, določeno obdobje dveh (2) let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper.

Pisna izjava o interesu, za pridobitev prostora v brezplačno uporabo, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje oz. do vključno 5. 1.2021, do 12.00 ure.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Zavezujoča pisna ponudba oz. izjava o interesu mora vsebovati:

• osnovne podatke o subjektu: naziv poslovnega subjekta (firma oz. skrajšana firma), naslov oz. sedež, matično številko, Ident. št. za DDV oz. davčno številko;
• ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in/ali e-naslov);
• datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja;
• izpis iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od 3 (treh) mesecev.

Sklenitev uporabnega razmerja, uporabniku ne prinaša nikakršnih drugih pravic (npr. predkupne pravice).

V kolikor se na namero prijavi več zainteresiranih strank, bo Javni zavod za šport Mestne občine Koper pred sklenitvijo pogodbe z njimi opravil pogajanja.

Morebnitne nadaljne informacije so dosegljive na naslovu upravljalca; Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, tel. št. 05 614 60 14 (Robert Zonta) oziroma po elektronski pošti: robert.zonta@sportkoper.si.

Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oz. ustavi postopek najema, ne da bi za to navedla razloge.

Ostali pogoji bodo določeni s samo pogodbo.