Preglej vse razpise

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja del parc. št. 6530 k.o. Semedela

Rok prijave: 17. 06. 2021
Datum objave:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Naziv in sedež upravljalca:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper

 1. Predmet oddaje v najem:

Del parc. št. 6530 k.o. Semedela (ID znak parcela 2606 6530) na kopališču Žusterna, na naslovu Koper, Istrska cesta 70 v izmeri 8 m2 betonske podlage, kot je razvidno iz skice (označeno z rdečo), ki je priloga te namere. Del parcele se oddaja v najem za zaokrožitev obstoječe površine, ki se oddaja za opravljanje sezonske gostinske dejavnosti.

 1. Izhodiščna najemnina:

Izhodiščna najemnina znaša 777,60 € / letno.

 1. Doba najema:

Nepremičnina se oddaja za določen čas 4 (štirih) let.

5. Dovoljene dejavnosti:

Nepremičnina se oddaja v okviru zaokrožitve obstoječe gostinske dejavnosti na navedenem območju.

 1. Pogoji in sklenitev pogodbe:

Na površini se nahaja začasni objekt, ki ni last lastnika oziroma upravljavca nepremičnine in zaokrožuje obstoječo površino oddano v najem za opravljanje gostinske dejavnosti. Vsa ravnanja iz naslova lastništva začasnega objekta bo dolžan najemnik urediti z lastnikom začasnega objekta.  Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o oddajni nepremičnega premoženja, za določeno obdobje 4 (štirih let, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino.

 1. Izvaja o interesu:

Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje oziroma do vključno 17.06.2021 do 12.00 ure.

Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

 • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika,
 • Ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in e-naslov)
 • Datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
 • ID znak nepremičnine,
 • Ponujena višina najemnine.
 1. Ravnanje v primeru več ponudb oziroma izjav o interesu:

Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.

 1. Pojasnila in informacije:

Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo v Oddelku za splošne, kadrovske in finančne zadeve Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper na telefonski številki 05 614 60 14 (g. Robert Zonta).

 1. Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.