Preglej vse razpise

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji nepremičnega premoženja na parc. št. 6513 k.o. Semedela (skladiščni prostor v CVŠ)

Rok prijave: 02. 02. 2022
Datum objave:

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper, na podlagi 52., 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 – ZDLGPE, 175/20) ter na podlagi 19. in 20. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O ODDAJI NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

 1. Naziv in sedež upravljalca:  Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper
 2. Predmet oddaje v najem: Del parc. št. 6513 k.o. Semedela (ID znak parcela 3605520) Centra vodnih športov, na naslovu Koper, Istrska cesta 70 v izmeri 28 m2 ograjene tlakovane betonske podlage, ki se nahaja ob modularnem objektu Centra vodnih športov. Del parcele se oddaja v najem za skladiščenje vodnih športnih rekvizitov.
 3. Izhodiščna najemnina: Izhodiščna najemnina znaša 120,00 EUR/mesečno.
 4. Doba najema: Nepremičnina se oddaja za določen čas 2 (dveh) let.
 5. Dovoljene dejavnosti: Nepremičnina se oddaja za skladiščenje vodnih športnih rekvizitov.
 6. Pogoji in sklenitev pogodbe: Na delu parcele št. 6513 k.o. Semedela (ID znak parcela 3605520) Centra vodnih športov, se nahaja ograjena tlakovana betonska podlaga, ki je namenjena za skladiščenje vodnih športnih rekvizitov. Za navedeno zemljišče bo sklenjena Pogodba o oddajni nepremičnega premoženja, za določeno obdobje 3 (treh let) in sicer od 01. januarja do 31. maja in od 01. oktobra do 31. decembra, po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper z interesentom, ki bo ponudil najvišjo najemnino. V času kopalne sezone od 01.06. do 30. septembra mora najemnik nepremičnino izprazniti in vrniti v posest Javnemu zavodu za šport Mestne občine Koper.
 7. Izvaja o interesu: Pisna izjava o interesu, z vso zahtevano dokumentacijo, mora prispeti na sedež Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper – na naslov: Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, 6000 Koper, najpozneje oziroma do vključno 02.02.2022. Izjava oddana po tem datumu, ki ne bo pravočasno prispela, ne bo obravnavana.

Za izjavo o interesu ni predpisana oblika, mora pa vsebovati:

 • Ime in priimek ali naziv podjetja ter naslov ponudnika,
 • Ime in priimek osebe, ki je pooblaščena za podpisovanje in zastopanje ponudnika ter kontakt (telefonska številka in e-naslov)
 • Datum namere o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu nepremičnega premoženja
 • ID znak nepremičnine,
 • Ponujena višina najemnine.
 1. Ravnanje v primeru več ponudb oziroma izjav o interesu: Če bo za sklenitev najemnega razmerja zainteresiranih več subjektov, se bodo z njimi opravila pogajanja.
 2. Pojasnila in informacije: Vsa pojasnila v zvezi z namero lahko interesenti dobijo v Oddelku športne infrastrukture Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper na telefonski številki 05 901 04 39 ali 041 912-298 (g. Rok Crnica).
 3. Javni zavod za šport Mestne občine Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek najema, ne da bi za to navedel razloge.